Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid :

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen de VZW TWERK, KBO nr. 0447.553.545 (hierna “TWERK”) en de klant (koper, afnemer, en iedere andere contractspartij), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De klant neemt kennis van deze algemene voorwaarden en aanvaardt uitdrukkelijk de inhoud ervan.

2. Offertes, prijsaanduidingen en bestellingen :

Alle offertes en prijsaanduidingen zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, vrijblijvend en kunnen door TWERK worden ingetrokken of gewijzigd zo lang de klant de offerte of de aanbieding niet uitdrukkelijk heeft aanvaard. Alle prijsaanduidingen zijn exclusief BTW of andere toeslagen en kosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld (bijvoorbeeld de prijzen voor particulieren op de productpagina). Prijsaanduidingen opgegeven in catalogi, internet, en/of via andere media dienen steeds als inlichtingen te worden beschouwd.

3. Leveringen en vervoer :

TWERK rekent standaard op een doorlooptijd van 3 weken tussen bestelling en levering. In de productie- en distributieplanning houdt TWERK rekening met de door de klant opgegeven uiterste leverdatum, maar TWERK kan pas 5 dagen voor deze datum de precieze datum meedelen.

TWERK tracht steeds naar beste vermogen tijdig en conform de afspraken te leveren. Leveringen buiten de opgegeven termijn kunnen echter op geen enkele wijze recht geven op een schadevergoeding lastens TWERK, noch tot een ontbinding van de bewuste overeenkomst. In geval van overmacht is TWERK ontlast van haar leveringsplicht zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige vergoeding of terugbetaling.

Het vervoer van de goederen gebeurt steeds op risico van de klant, zelfs indien het vervoer gebeurt of ten laste is van TWERK.

Als de klant opteert voor verzending per post, garandeert TWERK de perfecte aflevering op het post(sorteer)centrum, ten laatste 3 dagen voor de door de klant gewenste bezorgdatum. TWERK kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor een vertraagde of foute bezorging naar het adres van de klant, noch voor kwaliteitsverlies of fouten te wijten aan de handling en opslag door Bpost. TWERK zal in dat geval niet instaan voor een kosteloze herverzending van het pakket. Bij weersomstandigheden met een temperatuur boven de 20°C gebeurt het (zelden) dat de chocolade wegens smelten kwaliteitsverlies ondervindt. Aangezien TWERK de bewaaromstandigheden bij Bpost niet kan controleren, is TWERK nooit aansprakelijk voor dit kwaliteitsverlies.

Bestellingen boven 1.000 EUR excl. BTW worden door TWERK gratis geleverd op 1 punt in Vlaanderen en Brussel. Voor bestellingen onder 1.000 EUR excl. BTW rekent TWERK 50 EUR excl. BTW transportkosten aan, dan wel kunnen deze door de klant worden opgehaald. Ook leveringen op meerdere plaatsen kosten 50 EUR excl. BTW per leverpunt. Voor verplaatsingen naar Nederland, Wallonië en Luxemburg schakelt TWERK een koerier in waarbij er steeds 60 EUR excl. BTW aan transportkosten wordt aangerekend. Indien de transporteur waarop TWERK een beroep doet, zijn prijzen verhoogt, dan behoudt TWERK zich het recht voor deze verhoging van de transportkosten door te rekenen.

Iedere klacht m.b.t. de geleverde of geplaatste goederen dient steeds, op straffe van niet-toelaatbaarheid, binnen een periode van 2 dagen te worden gedaan aan TWERK per mail en per aangetekend schrijven.

4. Grondstoffen en prijsstijgingen :

TWERK is afhankelijk van haar leveranciers voor de levering van grondstoffen.

Tussen het ogenblik van bestelling door de klant en levering aan de klant is het mogelijk dat er een substantiële prijsstijging wordt doorgevoerd door de leverancier. TWERK deelt deze prijsstijging zonder vertraging mee aan de klant. De klant aanvaardt dat in dit geval het bedrag van de initieel opgegeven offerte kan worden aangepast conform deze prijsstijging. In dit specifieke geval heeft de klant echter de mogelijkheid de bestelling te annuleren binnen de 3 werkdagen na mededeling van de prijsstijging door TWERK, dan wel akkoord te gaan met de prijsstijging dewelke overeenkomt met het percentage van stijging in de grondstofprijs. Bij gebreke aan tijdige annulatie door de klant kan TWERK er van uitgaan dat de klant de prijsstijging aanvaardt. In geen geval zal TWERK hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd zijn aan de klant.

Het is eveneens mogelijk dat de leverancier meedeelt dat er een tekort aan grondstoffen is waardoor TWERK haar leveringsverplichting in het gedrang komt. In dat geval zal TWERK samen met de klant een oplossing zoeken zoals latere levering, verandering leveringswijze of wijziging bestelling. De klant heeft eveneens de mogelijk om in dit specifieke geval de bestelling kosteloos te annuleren binnen de drie werkdagen na mededeling door TWERK. Bij gebreke aan tijdige annulatie door de klant kan TWERK er van uitgaan dat de oorspronkelijke bestelling door de klant wordt bevestigd, met dien verstande dat de leveringstermijn wordt verlengd in functie van de levering van de grondstoffen. Ook in dit geval zal TWERK nooit enige schadevergoeding verschuldigd zijn aan de klant.

5. Facturen, betalingen, protest :

De facturen van TWERK dienen te worden betaald op de vervaldatum. In geval van niet-betaling van de facturen van TWERK op de vervaldatum, is er door de klant automatisch en zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling vanaf de vervaldatum een nalatigheidsintrest verschuldigd van 10 % per jaar. Bovendien is de klant, in geval van niet-betaling op de vervaldatum, een forfaitaire en niet-herleidbare schadevergoeding verschuldigd van 10 % op het factuurbedrag, en met een minimum van € 125,00. Dit ten titel van uitdrukkelijk overeengekomen schadevergoeding en administratiekosten. Elk protest op de facturen van TWERK is slechts toelaatbaar indien dit gebeurt per aangetekend schrijven en binnen de 8 dagen na factuurdatum. Bij gebreke aan dergelijk protest wordt de factuur integraal te zijn goedgekeurd en aanvaard.

6. Annulering en ontbinding :

Een bestelling kan niet worden geannuleerd, tenzij mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TWERK. In dit geval is de klant automatisch en zonder voorafgaandelijke schriftelijke ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd, conform o.a. art. 1149 B.W., van 30 % op de waarde van de bestelling en onder uitdrukkelijk voorbehoud van grotere schade in hoofde van TWERK.

In geval van ontbinding of verbreking van de overeenkomst lastens de klant, om welke reden dan ook, dan zijn al de kosten (o.a. doch niet beperkend administratiekosten, erelonen,…) ten laste van de klant. In dit geval is de klant tevens een minimumschadevergoeding van 30 % verschuldigd op de waarde van de bestelling of overeenkomst en onder uitdrukkelijk voorbehoud van grotere schade in hoofde van TWERK.

7. Aansprakelijkheid :

De verbintenissen in hoofde van TWERK zijn middelenverbintenissen. De klant zal TWERK nooit aansprakelijk stellen in geval van schade of ongevallen dewelke voortvloeien uit het gebruik door de klant of andere derden van de door TWERK geleverde goederen. Uitsluitend de klant is verantwoordelijk voor het correcte gebruik de goederen. Mocht TWERK in het onmogelijke geval toch aansprakelijk worden gesteld, voor om het even welke reden (bijv. doch niet beperkend een gebrek in het product, een foute levering, een ontbinding van de overeenkomst,…), dan aanvaardt de klant uitdrukkelijk dat de aansprakelijkheid van TWERK beperkt is tot een bedrag van € 2.500,00.

8. Bevoegdheid en toepasselijk recht :

In geval van geschil wordt steeds het Belgische recht toegepast en zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd.

TWERK werkt dankzij

logo-loterie-horizontal-safezone-baseline-nl-rgb.png
gallery-logo-1.jpg
fairtrade.jpg
logo-groeptalent.png
qforwsescan.jpg
hazelheartwood.png
logo-cera-baseline-nl.png
provincie-antwerpen-logo-rgb.png